06.06.2023r. Walne Zebranie Członków

KOMUNIKAT !

Działając na podstawie § 29 Statutu Stowarzyszenia , Zarząd zwołuje  XIV WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW w dniu 6 czerwiec 2023 roku w pierwszym terminie na godzinę 15.00 oraz w drugim terminie na godzinę 15.30. Walne Zebranie Członków odbędzie się w lokalu budynku Generatora Nauki w Jaśle ul. Bednarska 2.

PORZĄDEK OBRAD:

XIV Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Niepełnosprawnych i Przyjaciół „MAMY NADZIEJĘ”w dniu 6 czerwiec 2023 roku.

• Otwarcie obrad  XIV Walnego Zebrania Członków  przez członka Zarządu – przedstawienie  celu Walnego Zebrania.

• Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zebrania.

• Wybór Komisji Skrutacyjnej.

• Sprawdzenie listy uczestników oraz potwierdzenie prawomocności Walnego Zebrania Członków.

•Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad .

• Sprawozdanie Zarządu z działalności programowej i finansowej  za okres 01.01.2022r. do 31.12.2022r.

• Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej .

   - podjęcie uchwały o udzieleniu Zarządowi absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej.             

• Podjęcie uchwał w sprawie:

   - zatwierdzenia sprawozdania finansowego za okres 1.01.2022r do 31.12.2022 r,  

   -zatwierdzenie sprawozdania merytorycznego.

• Podjęcie uchwały w sprawie rezygnacji z funkcji Wiceprezesa i członka Zarządu Stowarzyszenia.

• Wybór uzupełniający na członka Zarządu – Głosowanie tajne .

• Podjecie uchwały zatwierdzającej wybór i powierzenie funkcji Wiceprezesa Zarządu.

• Wolne wnioski , dyskusja, głosowanie nad zgłoszonymi wnioskami.

• Zamknięcie obrad XIV Walnego Zebrania Członków. Sporządzenie protokołu i uchwał z XIV Walnego Zebrania Stowarzyszenia Niepełnosprawnych i Przyjaciół „MAMY NADZIEJĘ” oraz podpisanie ich przez osoby upoważnione.

 ZARZĄD STOWARZYSZENIA.

Jasło dnia 15.05.2023 r.

Nowe terminy ważności orzeczeń o niepełnosprawności

Sejm 14 kwietnia 2023 r. uchwalił ustawę o zmianie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów oraz niektórych innych ustaw, która wprowadza zmiany w tzw. ustawie covidowej, jeśli chodzi o ważność orzeczeń o niepełnosprawnościDo kiedy ważne orzeczenia po pandemii
Zmiany normują, że orzeczenia o niepełnosprawności lub jej stopniu, których okres ważności upłynąłby:

do 31 grudnia 2020 r. – zachowują ważność do 31 grudnia 2023 r.,
w okresie od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. – zachowują ważność do 31 marca 2024 r.,
w okresie od 1 stycznia 2022 r. do dnia, który poprzedzi wejście w życie tych przepisów (wejdą w życie po 3 miesiącach od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw) zachowają ważność do 30 września 2024 r.
Wszystkie orzeczenia będą jednak ważne nie dłużej niż do dnia wydania nowego ostatecznego orzeczenia o niepełnosprawności lub jej stopniu.W takich samych terminach jak orzeczenia ważność utracą karty parkingowe dla osób indywidualnych, dla placówek zaś będą ważne do 31 marca 2024 r. Również świadczenia z pomocy społecznej i inne, które są powiązanie z orzeczeniem o niepełnosprawności, będą przyznane do nowej daty ważności orzeczenia. 

 na podstawie artykułu na  Prawo.pl:

https://www.prawo.pl/samorzad/przedluzenie-waznosci-orzeczen-o-niepelnosprawnosci-zmiana,519868.html

5 maja - Dzień Walki z Dyskryminacją Osób Niepełnosprawnych

 

         22 05 05 Dzień Walki z Dyskryminacją Osób Niepełnosprawnych i Dzień Godności Osób main5 maja to Dzień Walki z Dyskryminacją Osób Niepełnosprawnych oraz Dzień Godności Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną.

Ten dzień powinien stać się szczególną okazją do refleksji o sytuacji osób z niepełnosprawnościami w Polsce oraz podejmowanych przez państwo działaniach mających na celu zapewnienie tym osobom możliwości korzystania z praw i wolności człowieka i obywatela na zasadzie równości z innymi. To dobra okazja na przemyślenie otaczającej nas rzeczywistości i wyjątkowo uważne wsłuchanie się w postulaty osób z niepełnosprawnościami dotyczące barier, które spotykają w codziennym życiu.

Potrzeby osób z niepełnosprawnościami w Polsce

Ratyfikacja przez Polskę Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych potwierdziła prawo osób z niepełnosprawnościami do pełnego i równego korzystania ze wszystkich praw człowieka i podstawowych wolności oraz poszanowania ich przyrodzonej godności, lecz za deklaracjami na poziomie prawa międzynarodowego powinny iść realne działania na poziomie krajowym.

Równości brakuje w dostępie do edukacji, pracy, opieki zdrowotnej, realnego wsparcia psychologicznego i finansowego, a także systemu opieki wytchnieniowej dla opiekunów osób z niepełnosprawnościami, reprezentacji, edukacji antydyskryminacyjnej, promowania dostępności, dostępu do mieszkalnictwa…

Na podstawie artykułu ze strony Biuletyn Informcji Publicznej RPO dalsza część artykułu :

https://bip.brpo.gov.pl/pl/content/5-maja-dzien-walki-z-dyskryminacja-ozn-dzien-godnosci-osob-z-niepelnosprawnoscia-intelektualna

Termy Chochołowskie - informacja

UWAGA!

W związku z małą ilości osób chętnych do udziału w wyjeździe na baseny termalne do Chochołowa w dniu 19.04.2023r.  wyjazd zostaje odwołany. Realizacja nastapi w terminie późniejszym po wcześniejszym uzgodnieniu na spotkaniu Stowarzyszenia.

Zarząd Stowarzyszenia.

Wielkanoc 2023

kartka świateczna

Święto Wielkiej Nocy to czas nadziei i otuchy. Czas odradzania się wiary w siłę Chrystusa i w siłę człowieka. Życzymy Wam, aby Święta Wielkanocne przyniosły pokój, radość, miłość oraz wzajemną życzliwość. By stały się źródłem siły w pokonywaniu trudności i pozwoliły z ufnością patrzeć w przyszłość. Wesołego Alleluja!!!

Życzy Zarząd Stowarzyszenia.

KOMUNIKAT! - 19.04.2023 Termy Chochołwskie

Komunikat!

Informujemy , że Stowarzysznie planuje wyjazd do Chochołowa na baseny termalne w dniu 19.04.2023 roku. Bilet zapewnia wejście bez limitu czasu , obejmuje wejście do strefy basenowej oraz  do strefy leczniczej : beczki z surową wodą siarkową i basen solankowo jodowany. Osoby zainteresowane udziałem  w wyjeździe prosimy o zgłoszenie do dnia 12 kwietnia telefonicznie pod numer 730 131 502 lub sms zwrotny ( wyżywienie we własnym zakresie). W przypadku małej ilości osób chętnych do udziału w wyjeździe  termin  ulegnie zmianie.

Zarząd Stowarzyszenia.

Składka członkowska 2023 rok

UWAGA!

Przypominamy, że z dniem 31.03.2023 r. upływa statutowy termin opłacania składek członkowskich za 2023 rok . Zgodnie  z paragrafem 44 punkt 2  Statutu Stowarzyszenia składki członkowskie powinny być wpłacone do końca pierwszego kwartału każdego roku działalności Stowarzyszenia.  W dniu 30.06.2022 r. na XIII Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia zebrani w liczbie 33 członków podjęli Uchwałę nr 4/2022 dotyczącą zmiany wysokości składki członkowskiej. Na podstawie § 33 Statutu Stowarzyszenia zatwierdzono wysokość składki członkowskiej w kwocie 50,00 złotych za rok , która to obowiązuje od dnia 1 stycznia 2023  roku.

Składkę prosimy wpłacić na   rachunek  bankowy  Stowarzyszenia, który  prowadzony jest przez Santander Bank Polska S.A. 1 Oddział w Jaśle   numer rachunku :  72 1090 2590 0000 0001 4416 5630 lub w kasie Stowarzyszenia 

Zarząd Stowarzyszenia.

Spotkanie 9.02.2023 r.

Przypominamy

o spotkaniu Stowarzyszenia w dniu 09.02.2023r. (czwartek) o godzienie 16:00 . Spotkanie odbędzie w lokalu Generatora Nauki GEN przy ulicy Bednarskiej 2 - (budynek byłej Szkoły Podstawowej nr 2) sala konferencyjna na parterze, budynek GEN jest dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami w tym poruszających się na wózkach inwalidzkich. Planujemy spędzić czas przy kawie i pączkach.

Zapraszamy Zarząd Stowarzyszenia.

 

Zadanie publiczne 2023 r.

Informacja!

Stowarzyszenie Niepełnosprawnych i Przyjaciół "Mamy Nadzieję " realizuje w 2023 roku  zadanie publiczne dotowane przez Miasto Jasło . Zadanie pod nazwą „Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych (integracja ze środowiskiem, pomoc w nabywaniu sprzętu rehabilitacyjnego, prowadzenie ośrodków w formie klubów samopomocy, itp.) oraz pomoc dzieciom specjalnej troski.”  zgodnie z zawartą umową SP.8124.8.2023  z dnia  02.01.2023 r.  zostało dofinansowane w kwocie ogółem 9000,0 złotych( dzieięć tysięcy złotych), czas realizacji zadania od 02.01.2023 r. do 31.12.2023 r.jaslo-herb

Zarzad Stowarzyszenia.

Spotkania członków Stowarzyszenia w 2023 roku.

INFORMACJA!

W związku z podpisaniem z Urzędem Miasta Jasła umowy użyczenia  lokalu w budynku Generatora Nauki GEN przy ulicy Bednarskiej 2 - (budynek byłej Szkoły Podstawowej nr 2) spotkania Stowarzyszenia będą odbywać się w sali konferencyjnej na parterze. Począwszy od miesiąca stycznia spotykamy się cyklicznie w każdy drugi i czwarty czwartek danego miesiąca o godzinie 16.00.jaslo herb

Najbliższe spotkanie odbędzie się 26 stycznia 2023 roku o godzinie 16.00.

Zapraszamy,

Zarząd Stowarzyszenia.

 

 

Zapraszamy 13.01.2023r. na spotkanie

Zapraszamy 

na pierwsze w tym roku spotkanie Stowarzyszenia w dniu 13.01.2023r. (piątek) o godzienie 16:00 . Spotkanie odbędzie w lokalu Generatora Nauki GEN przy ulicy Bednarskiej 2 - (budynek byłej Szkoły Podstawowej nr 2) sala konferencyjna na parterze, budynek GEN jest dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami w tym poruszających się na wózkach inwalidzkich.

 

Zarząd Stowarzyszenia.

Z wyrazami współczucia

Biała róża z wyrazami współczucia
 
W dniu dzisiejszym otrzymaliśmy wiadomość o śmierci naszej nowej koleżanki Teresy Ślisz, bardzo krótko była Członkiem naszego Stowarzyszenia, nie dane nam było lepiej się poznać.

Żegnamy Koleżankę z wielkim żalem, pokój Jej duszy.
Na zawsze pozostanie w naszej pamięci .

Łącząc się w żałobie po śmierci Śp. Teresy składamy wyrazy szczerego współczucia  Rodzinie oraz Bliskim.
W imieniu Członków 

Zarząd Stowarzyszenia  Niepełnosprawnych i Przyjaciół "Mamy Nadzieję"

zawijas

Nowy Rok 2023

new years
 
Żegnamy trudny 2022 rok, dziękujemy Członkom za wspólnie spędzony czas.
Niech nadchodzący Nowy Rok 2023 wniesie wiele radości do Waszego życia.
Niech przyniesie zdrowie , miłość , szacunek i szczery uśmiech.
Niech każdy jego dzień nowy i świeży pozwoli Wam bez obaw o przyszłość zadbać o siebie i waszych najbliższych.
Niech się spełnią wszystkie Wasze noworoczne życzenia.
Do Siego Roku 
życzy
Zarząd Stowarzyszenia.

Boże Narodzenie 2022

christmas motif gd3475c1d1 640

To właśnie tego wieczoru
gdy wiatr zimnym śniegiem dmucha
w serca złamane i smutne,
cicha wstępuje otucha.
To właśnie tego wieczoru,
od bardzo wielu już wieków,
pod dachem tkliwej kolędy,
Bóg się rodzi w człowieku.

Zdrowych spokojnych i pełnych rodzinnego ciepła świąt Narodzenia Pańskiego. Odpoczynku od codziennego zabiegania oraz chwili zadumy oraz wszelkiej pomyślności w Nowym Roku 2023 życzy
Zarząd Stowarzyszenia.

Jubileusz 10-lecia Stowarzyszenia

26 listopada 2012 roku obchodziliśmy jubileusz działalności Stowarzyszenia Niepełnosprawnych i Przyjaciół "Mamy Nadzieję". Każdy jubileusz jest niezwykłym świętem i wydarzeniem w trakcie którego dokonuje się oceny dotychczasowych osiągnięć oraz wyznacza się nowe cele i zadania. Jubileusz skłania także do refleksji, wspomnień i przemyśleń. Minęło już 10 lat naszej działalności.

Pamiętamy początki naszej organizacji  to grupa pełnych zapału ludzi powołała do życia Stowarzyszenie, które łączy osoby niepełnosprawne i starsze . Stowarzyszenie zgodnie z zapisami statutowymi prowadzi działalność na wielu płaszczyznach. Działalność nasza nie byłaby możliwa bez wsparcia wielu osób, które nam pomagają  i współpracują z nami w różnych formach.
Pierwszą najważniejszą grupą są to członkowie stowarzyszenia których można śmiało nazwać wolontariuszami. Od wielu lat możemy zawsze liczyć na ich pomoc w prowadzeniu wielu projektów i realizacji zadań. Należy podkreślić, że 10lecie  Stowarzyszenia to przede wszystkim 10 lat ciężkiej pracy, ale także wiele radosnych chwil podczas wspólnych spotkań angażujących nas społecznie, przeżywaliśmy również ciężkie chwile gdy przyszło nam na zawsze pożegnać Koleżanki i Kolegów członków Stowarzyszenia. 10 lat, a jeden ten sam cel – POMAGAĆ sobie nawzajem! Realizacja projektów stowarzyszenia nie byłaby możliwa bez współpracy z samorządami – wojewódzkim, powiatowym, gminnym, placówkami oświatowymi i innymi instytucjami. Pragniemy serdecznie podziękować za tą współpracę . Serdecznie dziękujemy za wieloletnią współpracę burmistrzowi, wójtowi, a za ich   pośrednictwem pracownikom poszczególnych samorządów. Dziękujmy  wszystkim sponsorom , darczyńcom środków finansowych i rzeczowych oraz ofiarodawcom 1% podatku, którzy uznali że nasza działalność zasługuje na wsparcie . Niech nigdy nie zabraknie nam energii w dążeniu do wyznaczonych celów i wytrwałości w wykonywaniu zadań, a osiągane sukcesy niech będą bodźcem do dalszego działania.                                                                                                                                                                          Składamy podziękowanie Firmie MPM Maria Kokoczka i Mirosław Prucnal Spółka Jawna z Jasła - Market ul. Jana Pawła II   za udzielenie wsparcia rzeczowego w postaci nieodpłatnego przekazania owoców z przeznaczeniem na organizację spotkania. Firmie  ASA Glass Sp. z o.o. z Krosna , firmie  AES S.A. GRUPA SBS w Jaśle oraz firmie TEKPUD Sp. z o.o. za wsparcie finansowe . W spotkaniu jubileuszowym  uczestniczyły osoby z niepełnosprawnościami wraz    z opiekunami  oraz seniorzy. Za okazane zrozumienie oraz przychylność w imieniu uczestników spotkania  serdecznie dziękujemy.   

Spotkanie  zostało dofinansowane przez Miasto Jasło w ramach zadania "Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych (integracja ze środowiskiem, pomoc w nabywaniu sprzętu rehabilitacyjnego, prowadzenie ośrodków  wsparcia w formie klubów samopomocy itp.)oraz pomoc dzieciom specjalnej troski" zgodnie z umową Nr SP-I.8124.8.2022 z dnia 03.01.2022.jaslo herb      

 

17.11.2022r. Spotkanie Stowarzyszenia

Zapraszamy 

na spotkanie Stowarzyszenia w dniu 17.11.2022r. (czwartek) ogodzienie 16:00 . Spotkanie odbędzie w lokalu Generatora Nauki GEN przy ulicy Bednarskiej 2 - (budynek byłej Szkoły Podstawowej nr 2) sala konferencyjna na parterze, budynek GEN jest dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami w tym poruszających się na wózkach inwalidzkich.

Zarząd Stowarzyszenia.

26.10.2022r. Spotkanie Stowarzyszenia

Zapraszamy

na spotkanie Stowarzyszenia w dniu 26.10.2022r.( środa) o godzinie 17.00. Spotkanie odbędzie się w lokalu przy ulicy Wincentego Pola 3.

Zarząd Stowarzyszenia.

Roczne uproszczone sprawozdanie merytoryczne za 2021 rok

W związku z  obowiązkiem  zamieszczenia w bazie sprawozdań organizacji pożytku publicznego sprawozdania merytorycznego oraz zatwierdzonego sprawozdania finansowego poniżej prezentujemy sprawozdania z działalności  Stowarzyszenia za rok 2021 które zostały zamieszczone w internetowej bazie sprawozdań. Baza  sprawozdań prowadzona jest przez Dyrektora Narodowego Instytutu Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego.

1.Roczne uproszczone sprawozdanie merytoryczne z działalności organizacji pożytku publicznego za 2021 rok

2. Rachunek Zysków i Strat za 2021 rok

3. Bilans za 2021 rok

4. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za 2021 rok

5. Informacja dodatkowa.

Zarząd Stowarzyszenia.

 

 

Serdecznie współczujemy

liliaKondolencje.

Koleżance Alicji Stygar szczere wyrazy wsparcia i współczucia z powodu śmierci brata Piotra Jajko składają Zarząd oraz Członkowie Stowarzyszenia Niepełnosprawnych i Przyjaciół "Mamy Nadzieję".

12.10.2022r. Termy Chochołów

Informujemy, że wyjazd do Chochołowa na baseny termalne w dniu 12.10.2022r. będzie z przystanku przy ulicy Dworcowej  o godzinie  6.15 ( autokar będzie podstawiony o godzinie 6.00). Wyjazd Stowarzyszenie realizuje w ramach  zadania publicznego dotowanego przez Miasto Jasło  pod nazwą „Rehabilitacja zdrowotna osób niepełnosprawnych i starszych"  zgodnie z zawartą umową SP.8124.12.2022  z dnia  14 lipca 2022 r.  jaslo-herb     

Prosimy o zabranie dokumentu poświadczającego niepełnosprawność ( legitymacja ZUS lub orzeczenie - dotyczy znacznego stopnia niepełnosprawności ) . Osoby poruszające się na wózkach inwalidzkich mają zapewniony transport samochodem dostosowanym do potrzeb osób niepełnosprawnych . Ze względu na to ,że na basenach obowiązuję obuwie zamienne proszę pamiętać o zaopatrzeniu się w klapki . 

Uwaga!

*Organizator po przybyciu zgłasza się sam do Biura Obsługi Klienta wraz z listą uczestników, i oświadczeniem, odbiera zegarki i przekazuje je w autokarze grupie, kolejno przechodzi z grupą do bramek wejściowych na basen.

* Wszystkie dodatkowe dopłaty naliczą się gościom na indywidualne rachunki, nie wliczane do faktury a płatność będzie możliwa w kasach wyjściowych obiektu.

 W związku z tym, że bezpieczeństwo jest najważniejsze przed bramkami wejściowymi na baseny zachęcamy do oglądnięcia filmu instruktażowego przygotowanego, między innymi. przez ratownika.  Regulaminy obowiązujące na basenach zamieszone są na stronie www.chocholowskietermy.pl  prosimy o zapoznanie z ich treścią.

Zarząd Stowarzyszenia.

Projekt PFRON

 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych  Oddział w Rzeszowie przedstawia krótki materiał prasowy o projekcie pn. „Wypracowanie i pilotażowe wdrożenie modelu kompleksowej rehabilitacji umożliwiającej podjęcie lub powrót do pracy”,

Poprzez jego publikację chcielibyśmy dotrzeć do osób po wypadku, ponieważ w tej grupie mogą być potencjalni kandydaci do projektu

Jesteś po wypadku?
Po wypadku nie możesz już pracować w dotychczasowym zawodzie? Chcesz zacząć normalnie żyć i ułożyć wszystko na nowo, ale nie wiesz jak wrócić do pracy?
Pomożemy Ci się przekwalifikować i znaleźć nową pracę!

Skorzystaj z bezpłatnej oferty PFRON realizowanej w Ośrodkach Rehabilitacji Kompleksowej. W Ośrodku zdobędziesz nowy zawód dostosowany do twoich obecnych możliwości zdrowotnych. Polepszysz również swój stan zdrowia korzystając z rehabilitacji. Na zakończenie zespół ekspertów pomoże Ci znaleźć pracę.

Czytaj więcej...

22.09.2022 r. Spotkanie Stowarzyszenia

Informacja !

Zapraszamy Członków Stowarzyszenia w dniu 22.09.2022 r.(czwartek) na spotkanie .Spotkanie odbędzie się w lokalu przy ul. W. Pola 3. o godzienie 17.00. Ze względu na to ,że będą omawiane sprawy dotyczące wyjazdu na baseny termalne w Chochołowie oraz organizacji  10-lecia Stowarzyszenia prosimy o obecność obowiązkową.

Zarząd Stowarzyszenia.

"Wiedza drogą do aktywnego udziału w tworzeniu prawa"

 W dniach 3-4 września2022 roku przedstawiciele naszej organizacji  wezmą udział w szkoleniu realizowanym w ramach projektu „Wiedza drogą do aktywnego udziału w tworzeniu prawa” (PO WER 2.16, konkurs nr POWR.02.16.00-IP.06-00-012/19) zorganizowanym przez Polskie Forum Osób z Niepełnosprawnościami z siedzibą w Warszawie  wspólnie z Fundacją Instytut Rozwoju Regionalnego z siedzibą w Krakowie. Celem projektu jest przeszkolenie co najmniej 1050 przedstawicielek oraz przedstawicieli organizacji pozarządowych działających na rzecz osób z niepełnosprawnościami . Na szkoleniu, kóre przeprowadzone będzie się w Rzeszowie w Hotelu Prezydenckim zapoznamy się z następującymi  tematami :

 1. Podstawy prawnej sytuacji osób z niepełnosprawnościami
 2. Dziecko z niepełnosprawnością – aspekty prawne
 3. Osoba z niepełnosprawnością w prawie cywilnym i rodzinnym
 4. Jak lokalnie działać na rzecz lepszej polityki wobec osób z niepełnosprawnościami? 

23-24.08.2022 wycieczka dwudniowa

 Dwudniowa wycieczka autokarowa  w dniach 23-24 sierpnia 2022 r. której plan przedstawia się nastepująco :                                                             - wyjazd z Jasła godzina 6.30,                                                                                                                                                                                        - Szydłów miasteczko otoczone murami obronnymi wraz z Bramą Krakowską , jagielloński zamek królewski, Muzeum Zamków Królewskich , synagogę , Kościół Wszystkich Świętych oraz ruiny Szpitala Świętego Ducha - zwiedzanie z przewodnikiem godzina 10.00.                                      - O godzina 15.00 zwiedzamy z przewodnikiem ruiny zamku Krzyżtopór w Ujezdzie.                                                                                                    - Nocleg w Kielcach w Hotelu Karczówka ,po spożyciu obiadokolacji czas wolny.                                                                                                         - Śniadanie godzina 7.00 -7.30 następnie wykwaterowanie z hotelu godz 8.00 .                                                                                                             - Zwiedzanie z przewodnikiem Jaskini Raj w Chęcinach - godzina 9.00 .                                                                                                                       - Zwiedzamy Klasztor benedyktynów Święty Krzyż na Łysej Górze - godzina 13.00 .                                                                                                     - Obiad godzina 16.30.

 Wyjazd z przystanku przy ulicy Dworcowej  o godzinie  6.30 ( autokar będzie podstawiony o godzinie 6.20) .                                                      Prosimy o zabranie dokumentu poświadczającego niepełnosprawność ( legitymacja ZUS lub orzeczenie ) oraz wykazu chorób przewlekłych i przyjmowanych leków. Osoby poruszające się na wózkach inwalidzkich mają zapewniony transport samochodem dostosowanym do potrzeb osób niepełnosprawnych. Ze względu na warunki pogodowe proszę proszę pamiętać o odpowiednim doborze odzieży.Ponieważ temperatura wewnątrz Jaskini Raj to jedynie 8-10 st. – pamiętajmy o ciepłej odzieży i dobrych butach (jest mokro i bywa ślisko!).Wyjazd jest  realizowany w ramach umowy o wsparcie realizacji zadania publicznego dotowanego przez Miasto Jasło oraz ze środków PFRON - Dofinansowanie Sportu , Kultury, Rekreacji i Turystyki Osób Niepełnosprawnych.PFRON Logo            jaslo herb

 

Słowa wsparcia - kondolencje

Róża

Łącząc się w żałobie po śmierci Śp. Stanisława Druzgały składamy wyrazy współczucia oraz  przekazujemy słowa otuchy i wsparcia w tych trudnych chwilach żonie Alicji Kokoczka-Druzgała oraz Rodzinie i Bliskim.

Modlitwa różańcowa odbędzie się 20 sierpnia o godzinie 15.00  następnie Msza święta Żałobna o godzinie 15.30 w Kościele Parafialnym Św. Stanisława w Jaśle.

W imieniu  Członków Stowarzyszenia  Niepełnosprawnych i Przyjaciół "Mamy Nadzieję"

ZARZĄD STOWARZYSZENIA

                                                            zawijas 2

Spotkanie Stowarzyszenia 17.08.2022r.

Informacja !

Zapraszamy Członków Stowarzyszenia w dniu 17.08.2022 r.(środa) na wakacyjne spotkanie .Spotkanie odbędzie się w lokalu Podkarpackiej Agencji Konsultingowo Doradczej przy ul. Staszica 7 o godzinie 17.00.

Zarząd Stowarzyszenia.

28.07.2022r. spotkanie Stowarzyszenia

Informacja !

Zapraszamy Członków Stowarzyszenia w dniu 28.07.2022 r.(czwartek) na wakacyjne spotkanie .Spotkanie odbędzie się w lokalu przy ul. W. Pola 3. o godzienie 17.00.

Zarząd Stowarzyszenia.

Zadanie publiczne - oferta

Informacja!

Stowarzyszenie Niepełnosprawnych i Przyjaciół "Mamy Nadzieję " realizuje na podstawie złożonej oferty  zadanie publiczne dotowane przez Miasto Jasło . Zadanie pod nazwą „Rehabilitacja zdrowotna osób niepełnosprawnych i starszych"  zgodnie z zawartą umową SP.8124.12.2022  z dnia  14 lipca 2022 r.  zostało dofinansowane w kwocie ogółem 4500,0 złotych( cztery tysiące pięćset złotych), Czas realizacji zadania ustalono od 15 września 2022 r. do 15 listopada 2022 r.jaslo-herb

Zarzad Stowarzyszenia. 

Wycieczka 23-24 sierpień 2022 r.

Informacja !

Stowarzyszenie organizuje w dniach 23-24.08.2022 r. wyieczkę  autokarową podczas której planujemy zwiedzić  Szydłów miasteczko otoczone murami obronnymi wraz z Bramą Krakowską , jagielloński zamek królewski, Muzeum Zamków Królewskich , synagogę , Kościół Wszystkich Świętych oraz ruiny Szpitala Świętego Ducha. Kolejnym punktem programu są ruiny zamku Krzyżtopór w Ujezdzie. Nocleg planujemy w Kielcach w Hotelu Karczówka ,po spożyciu obiadokolacji czas wolny. Kolejny dzień to wyprawa do Jaskini Raj w Chęcinach, następnie zwiedzimy Klasztor benedyktynów Święty Krzyż na Łysej Górze.

Wszystkich chętnych do udziału w wycieczce prosimy o zgłoszenie pod numer telefonu 730 131 502 do dnia 30.07.2022 r. osoby które już zaklarowały swój udział prosimy  o potwierdzenie do dnia 30.07.2022 r.

Zarząd Stowarzyszenia.

Składka członkowska - zmiana

UWAGA!

            W dniu 30.06.2022 r. na XIII Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia zebrani w liczbie 33 członków podjęli Uchwałę nr 4/2022 dotyczącą zmiany wysokości składki członkowskiej. Na podstawie § 33 Statutu Stowarzyszenia zatwierdzono wysokość składki członkowskiej w kwocie 50,00 złotych za rok począwszy od dnia 1 stycznia 2023  roku.

Zarząd Stowarzyszenia.

Spotkanie integracyjne- podziękowanie

Stowarzyszenie składa podziękowanie Firmie MPM Maria Kokoczka i Mirosław Prucnal Spółka Jawna z Jasła, ul. Żeromskiego 36 - Market ul. Jana Pawła II   za udzielenie wsparcia rzeczowego w postaci nieodpłatnego przekazania wyrobów wędliniarskich z przeznaczeniem na organizację spotkania integracyjnego na obiekcie "Przystanek Kwiatowa". W spotkaniu w dniu 11.06.2022 r. uczestniczyły osoby z niepełnosprawnościami wraz z opiekunami  oraz seniorzy. Za okazane zrozumienie oraz przychylność w imieniu uczestników spotkania  serdecznie dziękujemy.   

Zarząd Stowarzyszenia.                    

    

 

Spotkanie integracyjne na Kwiatowej

Informacja !

Stowarzyszenie planuje spotkanie integracyjne na obiekcie "Przystanek Kwiatowa" dniu 11.06.2022r. (sobota) o godzinie 16.00.

Zapisy przyjmuje Pani Dorota Pawłowska telefon nr. 793 761 003 do środy włącznie, wszelkich informacji dotyczących spotkania udziala Pani Dorota Pawłowska.

Zarząd Stowarzyszenia.

30 czerwiec 2022 r. Walne Zebranie Członków

KOMUNIKAT !

Działając na podstawie § 29 Statutu Stowarzyszenia , Zarząd zwołuje  XIII WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW sprawozdawcze w dniu 30 czerwca 2022 roku w pierwszym terminie na godzinę 16.00 oraz w drugim terminie na godzinę 16.30. Walne Zebranie Członków odbędzie się w lokalu świetlicy szkolnej w Szkole Podstawowej Nr 4  przy ulicy Wincentego Pola 9. 

PORZĄDEK OBRAD:

XIII Walnego Zebrania Członków  sprawozdawczego Stowarzyszenia Niepełnosprawnych i Przyjaciół „MAMY NADZIEJĘ”                             w dniu 30 czerwca 2022 roku..

• Otwarcie obrad  XIII  Walnego Zebrania Członków  przez członka Zarządu – przedstawienie  celu Walnego Zebrania.

• Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zebrania.

• Sprawdzenie listy uczestników oraz potwierdzenie prawomocności Walnego Zebrania Sprawozdawczego.

•Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad .

• Sprawozdanie Zarządu z działalności programowej i finansowej  za okres 01.01.2021r. do 31.12.2021r.

• Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej .

   - podjęcie uchwały o udzieleniu Zarządowi absolutorium.             

• Podjęcie uchwał w sprawie:

   - zatwierdzenia sprawozdania finansowego za okres 1.01.2021 r do 31.12.2021 r,  

   -zatwierdzenie sprawozdania merytorycznego.

• Wolne wnioski , dyskusja, głosowanie nad zgłoszonymi wnioskami.

• Zamknięcie obrad  XIII Walnego Zebrania Członków. Sporządzenie protokołu i uchwał z  XIII  Walnego Zebrania Stowarzyszenia Niepełnosprawnych i Przyjaciół „MAMY NADZIEJĘ” oraz podpisanie ich przez osoby upoważnione.

 ZARZĄD STOWARZYSZENIA.

Jasło dnia 02.06.2022 r.

 

 

 

02.06.2022 r. Spotkanie Stowarzyszenia

Zapraszamy w dniu 2.06.2022 r.(czwartek) na spotkanie Stowarzyszenia. Spotkanie odbędzie się w lokalu przy ul. W. Pola 3. o godzienie 17.00.

Zarząd Stowarzyszenia.

Termy Chochołów - wyjazd 25.04.2022

Wyjazd do Chochołowa na baseny termalne w dniu 25.04.2022r.  z przystanku przy ulicy Dworcowej  o godzinie  6.15 ( autokar będzie podstawiony o godzinie 6.00) .  Wyjazd  Stowarzyszenie realizuje w ramach zadania publicznego pod nazwą "Organizacja czasu wolnego w środowisku osób starszych, chorych oraz niepełnosprawnych" dotowanego przez Gminę Jasło.  logo Gmina          

Prosimy o zabranie dokumentu poświadczającego niepełnosprawność ( legitymacja ZUS lub orzeczenie - dotyczy znacznego stopnia niepełnosprawności ) . Osoby poruszające się na wózkach inwalidzkich mają zapewniony transport samochodem dostosowanym do potrzeb osób niepełnosprawnych . Ze względu na to ,że na basenach obowiązuję obuwie zamienne proszę pamiętać o zaopatrzeniu się w klapki . 

Uwaga!

*Organizator po przybyciu zgłasza się sam do Biura Obsługi Klienta wraz z listą uczestników, i oświadczeniem, odbiera zegarki i przekazuje je w autokarze grupie, kolejno przechodzi z grupą do bramek wejściowych na basen.

* Wszystkie dodatkowe dopłaty naliczą się gościom na indywidualne rachunki, nie wliczane do faktury a płatność będzie możliwa w kasach wyjściowych obiektu.

 W związku z tym, że bezpieczeństwo jest najważniejsze przed bramkami wejściowymi na baseny zachęcamy do oglądnięcia filmu instruktażowego przygotowanego, między innymi. przez ratownika.  Regulaminy obowiązujące na basenach zamieszone są na stronie www.chocholowskietermy.pl  prosimy o zapoznanie z ich treścią.

Zarząd Stowarzyszenia.

Warsztaty żeglarskie 2022

 Mazurska Szkoła Żeglarstwa w Giżycku organizuje bezpłatne warsztaty żeglarskie refundowane z PFRON w sezonie 2022 r. - zaprasza osoby zainteresowane udziałem w warsztatach, szczegółowe informacje na stronie www.msz.org.pl                                                                                                 Bezpłatne warsztaty żeglarskie dla osób niepełnosprawnych.

W Międzynarodowym Centrum Żeglarstwa i Turystyki Wodnej  Giżycko (www.oczymazur.pl) odbędą się  „Warsztaty Żeglarskie Osób Niepełnosprawnych”.

Miejsce: Oczy Mazur - Międzynarodowe Centrum Żeglarstwa i Turystyki Wodnej 

               11 – 500 Giżycko, ul. Moniuszki 24, Tel/fax. (87) 428 58 98, (87) 428 59 71

Terminy:

 1. 29 maja – 11 czerwca  2022 r.
 2. 13 czerwca  – 26 czerwca 2022 r.
 3. 5 lipca – 18 lipca 2022 r.
 4. 20 lipca – 2 sierpnia 2022 r.
 5. 4 sierpnia – 17 sierpnia 2022 r.
 6. 19 sierpnia – 1 września 2022 r.
 7. 13 września – 26 września 2022 r.

Wszystkie warsztaty kończą się egzaminami na stopień żeglarza jachtowego.

Organizatorem  warsztatów jest Mazurska Szkoła Żeglarstwa.

Warsztaty są całkowicie bezpłatne dla uczestników (zakwaterowanie, wyżywienie, sprzęt, instruktorzy, pomoce naukowe).  Zadanie jest współfinansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Informacje, regulamin warsztatów  i druki do pobrania zamieszczone są na stronie internetowej www.msz.org.pl

Szczegółowe informacje pod nr  tel.  (87) 4285898, 4285971, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..             

Zapraszamy do udziału!!!

Zadanie publiczne dotowane przez Gminę Jasło

Gmina J logo     W dniu 11.04.2022 r. Stowarzyszenie zawarło Umowę nr OSiO.526.4.2022 z Gminą Jasło o realizację zadania publicznego pod nazwą "Organizacja czasu wolnego w środowisku osób starszych, chorych oraz niepełnosprawnych" wysokość  dotacji wynosi 3500,00 złotych.

Przedmiotem zadania jest organizacja 1-dniowego wyjazdu do Chochołowa na baseny termalne oraz baseny lecznicze w dniu 25.04.2022 roku. 

Wielkanoc 2022

Wielk. 1
Z okazji Świąt Zmartwychwstania Pańskiego życzymy Państwu zdrowia ,niech w naszych domach gości radość , pokój i wzajemna życzliwość.
Wesołego Alleluja !
Zarząd Stowarzyszenia.

Spotkanie 9.04.2022 r.

Zapraszamy
na przedświąteczne spotkanie integracyjne w dniu 9.04.2022 r. Spotkanie odbędzie się w Domu Ludowym w Kowalowach o godzinie 16.00.
Zarząd Stowarzyszenia.

Informacja o działaniach PFRON

Wsparcie ze środków PFRON dla osób indywidualnych

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych pracuje na rzecz osób z niepełnosprawnościami. Skontaktuj się Oddziałem Podkarpackim PFRON i dowiedz się z czego możesz skorzystać.

„Aktywny Samorząd” - złóż wniosek przez SOW!

Informujemy, że w ramach programu „Aktywny samorząd” Moduł I do 31 sierpnia br. osoby z niepełnosprawnościami mogą składać wnioski o dofinansowanie kosztów:

 • zakupu sprzętu elektronicznego,
 • oprzyrządowania do posiadanego samochodu,
 • uzyskania prawa jazdy,
 • zakupu wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,
 • utrzymania sprawności technicznej skutera lub wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,
 • zapewnienia opieki dla osoby zależnej np. dziecka przebywającego w żłobku lub przedszkolu,
 • zakupu protezy kończyny i utrzymania sprawności technicznej posiadanej protezy.
 • AS

W ramach Modułu II można uzyskać dofinansowanie do kosztów nauki na studiach lub w szkole policealnej.

Czytaj więcej...

Strona 1 z 8