logo

Statut Stowarzyszenia

 

 

ROZDZIAŁ I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 §1

Stowarzyszenie nosi nazwę: Stowarzyszenie  Niepełnosprawnych  i Przyjaciół ,, MAMY NADZIEJĘ”   w dalszych postanowieniach statutu zwane Stowarzyszeniem.

 §2

Stowarzyszenie jest zrzeszeniem osób niepełnosprawnych i ich przyjaciół.

Siedzibą stowarzyszenia jest miasto Jasło Terenem działania jest Rzeczpospolita Polska.

§3

Dla realizacji celów statutowych stowarzyszenie może działać na terenie innych państw z poszanowaniem tamtejszego prawa.

 §4

Stowarzyszenie jest zawiązane na czas nieograniczony. Posiada osobowość prawną. Działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o Stowarzyszeniach( Dz.U. z 2001, Nr 79, poz. 855 z późn. zm.) oraz niniejszego statutu.

§5

Stowarzyszenie może należeć do innych krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnych celach.

§6

Działalność Stowarzyszenia oparta jest przede wszystkim na pracy społecznej członków. Do prowadzenia swych spraw stowarzyszenie może zatrudniać pracowników.

§7

Stowarzyszenie może używać znaków, odznak i pieczęci przyjętych i zatwierdzonych przez Walne Zebranie Członków.

ROZDZIAŁ II

CELE I ŚRODKI DZIAŁANIA

§8

 Celem Stowarzyszenia jest :

działalność w strefie  zadań publicznych, która obejmuje zadania w zakresie

  a)  pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób ;

  b)  działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym;

  c)  działalności charytatywnej;

 d)  ochrony i promocji zdrowia;

  e)  działalności na rzecz osób niepełnosprawnych;

  f)  promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy;

  g)  działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym;

  h)  działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;

  i )  wypoczynku dzieci i młodzieży;

  j)   wspierania i upowszechniania kultury fizycznej;

  k)  działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami;

   l)  promocji i organizacji wolontariatu;

m)  działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka;

  n)  przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym;

  o)  działalności określonej w art. 4 ust. 1 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie wskazanej w pkt 1-33.       

 p)  pomocy osobom niepełnosprawnym i ich bliskim w rozwiązywaniu problemów życia codziennego , zdrowotnych społecznych i rodzinnych  oraz wytwarzanie atmosfery zaufania i wzajemnego szacunku wobec członków stowarzyszenia.   

                                                                                                                        §9

 

  Stowarzyszenie swe cele realizuje poprzez:

 1. tworzenie systemu informacji i komunikacji w środowisku osób niepełnosprawnych
 2. udział osób niepełnosprawnych w realizacji projektów integracyjnych
 3. współdziałanie z terenowymi organami administracji, samorządem terytorialnym, innymi organizacjami społecznymi, instytucjami, stowarzyszeniami, w szeroko pojętej rehabilitacji społecznej, zawodowej i zdrowotnej osób niepełnosprawnych
 4. organizowanie pomocy w dojazdach do lekarza, szkoły, uczelni, kościoła, na spotkania integracyjne
 5. organizowanie wyjazdów integracyjnych i wycieczek
 6. zorganizowanie wolontariatu na rzecz osób niepełnosprawnych w szczególności członków Stowarzyszenia
 7. edukacja osób w zakresie podstaw prawnych dotyczących zatrudnienia
 8. uczestniczenie osób niepełnosprawnych w realizacji projektów np.: „praca bez barier”pomoc w pozyskiwaniu miejsc pracy
 9. pomoc w uzyskaniu dostępu do rehabilitacji i specjalistycznych porad lekarskich
 10. zorganizowanie poradnictwa w zakresie psychologicznym i prawnym
 11. uruchomienie punktu konsultacyjnego
 12. podjecie działań edukacyjnych w zakresie promocji zdrowia, pielęgnacji i rehabilitacji
 13. organizowanie wsparcia finansowego na leczenie, rehabilitacje i usuwanie barier osób niepełnosprawnych .

§ 9a

 1. Stowarzyszenie prowadzi działalność nieodpłatną pożytku publicznego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 450) w następujących zakresach zadań publicznych:

 1.Kod PKD 88.10.Z Pomoc społeczna bez zakwaterowania dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych.

 2.Kod PKD 88.99.Z Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana.

 3. Kod PKD 94.99.Z Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana.                                                       

 4.Kod PKD 85.51.Z  Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych.                                                                       

 5. Kod PKD 85.52.Z Pozaszkolne  formy edukacji artystycznej.                                                                                                                                 

6. Kod PKD 93.29.Z Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna.                                                                                                                       

7. Kod PKD 85.59.B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane .                                                                                 

8. Kod PKD 85.60.Z Działalność wspomagająca edukację.

 2. Stowarzyszenie prowadzi działalność odpłatną pożytku publicznego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 450) w następujących zakresach zadań publicznych

1. Kod PKD 47.99.Z Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową ,straganami i targowiskami .                                               

2. Kod PKD 88.10.Z Pomoc społeczna bez zakwaterowania dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych.                                           

3. Kod PKD 88.99.Z Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana.                                                                 

4. Kod PKD 85.51.Z  Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i  rekreacyjnych.                                                                       

5. Kod PKD 85.52.Z Pozaszkolne  formy edukacji artystycznej .                                                                                                                                 

6. Kod PKD 93.29.Z Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna.

3. Przychód z działalności odpłatnej pożytku publicznego służy wyłącznie prowadzeniu działalności pożytku publicznego.

4. Prowadzenie przez Stowarzyszenie nieodpłatnej działalności pożytku publicznego oraz odpłatnej działalności pożytku publicznego  wymaga rachunkowego wyodrębnienia tych form działalności w stopniu umożliwiającym określenie przychodów, kosztów i wyników każdej z tych działalności, z zastrzeżeniem  przepisów o rachunkowości.

ROZDZIAŁ III

CZŁONKOWIE – PRAWA I OBOWIĄZKI

§10

Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenia.

§11

Stowarzyszenie posiada członków:

 • zwyczajnych,
 • wspierających,
 • honorowych.

§12

Członkiem Zwyczajnym Stowarzyszenia może być każda osoba fizyczna, która złoży deklarację członkowską na piśmie

                                                                                                                  §12a

 Członkami  zwyczajnymi mogą być osoby legitymujące się orzeczeniem o stopniu  niepełnosprawności, rodzice osób  z niepełnosprawnością  , osoby z niepełnosprawnością intelektualną posiadające świadomość członkostwa, inni niż rodzice członkowie rodzin, opiekunowie prawni                i faktyczni oraz przyjaciele w tym profesjonaliści zaangażowani w pracę stowarzyszenia.

§13

Warunkiem skorzystania z organizowanych imprez, oraz dofinansowań jest uregulowanie bieżącej składki

§14

Członkiem wspierającym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna i prawna deklarująca pomoc finansową lub merytoryczną w realizacji celów Stowarzyszenia

§15

Członkiem wspierającym  staje się po złożeniu pisemnej deklaracji na podstawie uchwały zarządu.

§16

Członkiem honorowym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład w działalność i rozwój Stowarzyszenia.

§17

Członkowie honorowi są przyjmowani przez Walne Zebranie Członków na wniosek 10 członków Stowarzyszenia.

§18

Członkowie zwyczajni mają prawo:

 • a) biernego i czynnego uczestniczenia w wyborach do władz Stowarzyszenia,
 • b) korzystania z dorobku, majątku i wszelkich form działalności Stowarzyszenia,
 • c) udziału w zebraniach, wykładach oraz imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie,
 • d) zgłaszania wniosków co do działalności Stowarzyszenia.

§19

Członkowie zwyczajni mają obowiązek:

 • a) brania udziału w działalności Stowarzyszenia i realizacji jego celów,
 • b) przestrzegania statutu i uchwał władz Stowarzyszenia,
 • c) regularnego opłacania składek.

 §20

Członkowie wspierający i honorowi nie posiadają biernego oraz czynnego prawa wyborczego, mogą jednak brać udział z głosem doradczym w statutowych władzach Stowarzyszenia, poza tym posiadają takie prawa jak członkowie zwyczajni.

§21

Członkowie honorowi i wspierający są zwolnieni ze składek członkowskich.

§22

Utrata członkostwa następuje na skutek :

           a) pisemnej rezygnacji złożonej na ręce Zarządu.

           b) wykluczenia przez Zarząd:

               - z powodu łamania statutu i nieprzestrzegania uchwał władz Stowarzyszenia,

               - z powodu nie płacenia składek za okres roku,

               - z powodu uporczywego , rażącego działania na szkodę Stowarzyszenia, po uprzednim zaproszeniu zainteresowanego do złożenia                         wyjaśnień oraz po zasięgnięciu pisemnej opinii Komisji Rewizyjnej.

          c) utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądu.

          d) śmierci członka oraz utraty osobowości prawnej przez osoby prawne.

§23

Ponowne uzyskanie członkostwa zwyczajnego w przypadku osób:

 1. skreślonych z listy członków w  z powodu nie opłacenia składek  może nastąpić decyzją Zarządu po opłaceniu zaległości.
 2. wykluczonych w związku z uporczywym , rażącym działanie na szkodę Stowarzyszenia może nastąpić nie wcześniej niż po upływie 4 lat      i wymaga każdorazowo zgody Walnego Zebrania Członków.

                                                                                                                 §24

Od uchwały Zarządu w sprawie przyjęcia w poczet członków stowarzyszenia lub pozbawienia członkostwa zainteresowanemu przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania Członków. Uchwała Walnego Zebrania Członków jest ostateczna. 

ROZDZIAŁ IV

WŁADZE STOWARZYSZENIA

§25

Władzami Stowarzyszenia są:

 • Walne Zebranie Członków,
 • Zarząd,
 • Komisja Rewizyjna.

§26

Kadencja wszystkich władz wybieralnych Stowarzyszenia trwa cztery lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu  bezwzględną większością głosów

§27

Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy +1 członków uprawnionych do głosowania, chyba że dalsze postanowienia statutu stanowią inaczej.

§28

Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia. W Walnym Zebraniu Członków biorą udział:

 1. z głosem stanowiącym – członkowie zwyczajni,

 2. z głosem doradczym – członkowie wspierający, honorowi oraz zaproszeni goście.

§29

Walne Zebranie Członków może być zwyczajne i nadzwyczajne.

§30

Walne Zebranie Członków zwyczajne jest zwoływane co roku, a sprawozdawczo wyborcze co cztery lata  przez Zarząd Stowarzyszenia. Termin i miejsce obrad Zarząd podaje do wiadomości wszystkich członków co najmniej na 14 dni przed terminem zebrania.

§31

Walne Zebranie Członków nadzwyczajne może się odbyć w każdym czasie. Jest zwoływane przez Zarząd z jego inicjatywy, na wniosek Komisji Rewizyjnej lub pisemny wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia.

§32

Uchwały Walnego Zebrania Członków   Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów w obecności przynajmniej połowy + 1 ogólnej liczby członków

§33

Do kompetencji Walnego Zebrania należą:

 • a) określenie głównych kierunków działania i rozwoju Stowarzyszenia,
 • b) uchwalania zmian statutu,
 • c) wybór i odwoływanie wszystkich władz Stowarzyszenia,
 • d) udzielanie Zarządowi absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej,
 • e) rozpatrywanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
 • f) uchwalanie budżetu,
 • g) uchwalanie wysokości składek członkowskich oraz wszystkich innych świadczeń na rzecz Stowarzyszenia,
 • h) podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia członka honorowego,
 • i) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Stowarzyszenia,
 • j) rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez członków Stowarzyszenia lub jego władze,
 • k) rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu,
 • l) podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku,
 • m) podejmowanie uchwał w każdej sprawie wniesionej pod obrady, we wszystkich sprawach nie zastrzeżonych do kompetencji innych władz stowarzyszenia.

§34

Zarząd jest powołany do kierowania całą działalnością Stowarzyszenia zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania Członków, reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz.

§35

Zarząd składa się z 5 do 7 osób. Zarząd wybiera ze swego grona prezesa dwóch wiceprezesów, sekretarza, skarbnika zatwierdzonych przez Walne Zebranie Członków.

§36

Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na dwa miesiące.  Posiedzenia Zarządu zwołuje prezes, lub członek Zarządu.

§37

Do kompetencji Zarządu należą:

 • a) realizacja celów Stowarzyszenia,
 • b) wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Członków,
 • c) sporządzanie planów pracy i budżetu,
 • d) sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia,
 • e) podejmowanie uchwał o nabywaniu, zbywaniu lub obciążaniu majątku Stowarzyszenia,
 • f) reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz,
 • g) zwoływanie Walnego Zebrania Członków,
 • h) przyjmowanie i skreślanie członków.

§38

1.Członkowie Zarządu Stowarzyszenia nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

2. Członkowie Zarządu mogą otrzymywać wynagrodzenie w związku z pełnioną funkcją. Decyzje o przyznaniu wynagrodzenia członkom Zarządu podejmuje Walne Zebranie na podstawie uchwały podjętej zwykłą większością głosów.

3.W umowach między Stowarzyszeniem a członkiem Zarządu oraz w sporach z nim Stowarzyszenie reprezentuje członek Komisji Rewizyjnej wskazany w uchwale tego organu lub pełnomocnik powołany uchwałą Walnego Zebrania Członków.

§39

Komisja Rewizyjna powoływana jest do sprawowania kontroli nad działalnością Stowarzyszenia.

§40

Komisja Rewizyjna składa się z 3 do 5 osób w tym przewodniczącego, zastępcy oraz sekretarza.

§41

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

 • a) kontrolowanie działalności Zarządu,
 • b) składanie wniosków z kontroli na Walnym Zebraniu Członków,
 • c) prawo wystąpienia z wnioskiem o zwołanie Walnego Zebraniu Członków oraz zebrania Zarządu,
 • d) składanie wniosków  o absolutorium dla władz Stowarzyszenia,
 • e) składanie sprawozdań ze swojej działalności na Walnym Zebraniu Członków.
 • f) mają prawo uczestniczyć w zebraniach Zarządu

§42

Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą:

 • być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
 • być członkami Zarządu Stowarzyszenia, ani pozostawać z nimi w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej.

§43

W razie gdy skład władz Stowarzyszenia ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania kadencji uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze wyborów uzupełniających. W tym trybie można powołać nie więcej niż połowę składu organu wyborów uzupełniających.

ROZDZIAŁ V

MAJĄTEK I FUNDUSZE

§44

 1. Majątek Stowarzyszenia powstaje :
 1. ze składek członkowskich,
 2. darowizn, spadków , zapisów,
 3. dotacji i subwencji  oraz grantów,
 4. dochodów z majątku i własnej działalności statutowej, dochodów z odpłatnej działalności pożytku publicznego,
 5. środków publicznych, udziałów, lokat,
 6. ofiarności publicznej, w tym zbiórek publicznych,
 7. środków przekazanych z 1% podatku dochodowego od osób  fizycznych,
 8. dochodów z działalności gospodarczej jeśli taka zostanie otwarta,
 9.  innych źródeł ( sponsorzy , inne ).

2. Składki członkowskie powinny być wpłacone do końca pierwszego kwartału każdego roku działalności Stowarzyszenia,

3. Nowo przyjęci członkowie wpłacają składki członkowskie w ciągu trzydziestu dni od daty otrzymania zawiadomienia o przyjęciu na członka Stowarzyszenia. Kolejne składki członkowskie powinny być wpłacone do końca drugiego kwartału każdego roku działalności Stowarzyszenia.

4. Członkowie honorowi i wspierający są zwolnieni ze składek członkowskich.

§45

Środki pieniężne mogą być przechowywane  na koncie Stowarzyszenia.

§46

 

Całość środków uzyskiwanych przez Stowarzyszenie jest przeznaczona wyłącznie na działalność statutową Stowarzyszenia , jak też na pokrycie niezbędnych kosztów tej działalności.

§47

Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§48

Decyzje w sprawie nabywania, zbywania i obciążania majątku Stowarzyszenia podejmuje Zarząd.

§49

Do zawierania umów, udzielania pełnomocnictwa i składania innych oświadczeń woli w szczególności w sprawach majątkowych wymagane są podpisy dwóch członków Zarządu działających łącznie.

§50

Majątek Stowarzyszenia nie może być:

 • a) wykorzystywany do udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań w stosunku do członków Stowarzyszenia, członków organów Stowarzyszenia lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo  w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanej dalej „osobami  bliskimi”
 • b) przekazywany na rzecz członków Stowarzyszenia członków organów Stowarzyszenia lub pracowników oraz ich bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to nastąpi bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
 • c) wykorzystywany na rzecz członków Stowarzyszenia, członków organów Stowarzyszenia lub pracowników oraz ich bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Stowarzyszenia.

§51

Zabrania się zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Stowarzyszenia, członkowie organów Stowarzyszenia lub pracownicy oraz ich osoby bliskie, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe   

 

ROZDZIAŁ VI

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§52

Uchwałę w sprawie zmiany statutu oraz uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie Członków kwalifikowaną większością głosów – (2/3), przy obecności co najmniej połowy +1 uprawnionych do głosowania.

§53

Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie Członków określa sposób jego likwidacji oraz przeznaczenie majątku Stowarzyszenia.

§54

W sprawach nie uregulowanych w niniejszym statucie zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo o Stowarzyszeniach.

eu