logo

Statut Stowarzyszenia

 

 

ROZDZIAŁ I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 §1

Stowarzyszenie nosi nazwę: Stowarzyszenie  Niepełnosprawnych  i Przyjaciół ,, MAMY NADZIEJĘ”   w dalszych postanowieniach statutu zwane Stowarzyszeniem.

 §2

Stowarzyszenie jest zrzeszeniem osób niepełnosprawnych i ich przyjaciół.

Siedzibą stowarzyszenia jest miasto Jasło Terenem działania jest Rzeczpospolita Polska.

§3

Dla realizacji celów statutowych stowarzyszenie może działać na terenie innych państw z poszanowaniem tamtejszego prawa.

 §4

Stowarzyszenie jest zawiązane na czas nieograniczony. Posiada osobowość prawną. Działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o Stowarzyszeniach( Dz.U. z 2001, Nr 79, poz. 855 z późn. zm.) oraz niniejszego statutu.

§5

Stowarzyszenie może należeć do innych krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnych celach.

§6

Działalność Stowarzyszenia oparta jest przede wszystkim na pracy społecznej członków. Do prowadzenia swych spraw stowarzyszenie może zatrudniać pracowników.

§7

Stowarzyszenie może używać znaków, odznak i pieczęci przyjętych i zatwierdzonych przez Walne Zebranie Członków.

 

ROZDZIAŁ II

CELE I ŚRODKI DZIAŁANIA

§8

 Celem Stowarzyszenia jest :

 

działalność w strefie  zadań publicznych, która obejmuje zadania w zakresie

  a)  pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób ;

  b)  działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym;

  c)  działalności charytatywnej;

 d)  ochrony i promocji zdrowia;

  e)  działalności na rzecz osób niepełnosprawnych;

  f)  promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy;

  g)  działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym;

  h)  działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;

  i )  wypoczynku dzieci i młodzieży;

  j)   wspierania i upowszechniania kultury fizycznej;

  k)  działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami;

   l)  promocji i organizacji wolontariatu;

m)  działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka;

  n)  przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym;

  o)  działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie określonym w pkt 1-32.

 p)  pomocy osobom niepełnosprawnym i ich bliskim w rozwiązywaniu problemów życia codziennego , zdrowotnych społecznych i rodzinnych  oraz wytwarzanie atmosfery zaufania i wzajemnego szacunku wobec członków stowarzyszenia.                                                                                                               

                                                                                           §9

 

      Stowarzyszenie swe cele realizuje poprzez:

 1. tworzenie systemu informacji i komunikacji w środowisku osób niepełnosprawnych
 2. udział osób niepełnosprawnych w realizacji projektów integracyjnych
 3. współdziałanie z terenowymi organami administracji, samorządem terytorialnym, innymi organizacjami społecznymi, instytucjami, stowarzyszeniami, w szeroko pojętej rehabilitacji społecznej, zawodowej i zdrowotnej osób niepełnosprawnych
 4. organizowanie pomocy w dojazdach do lekarza, szkoły, uczelni, kościoła, na spotkania integracyjne
 5. organizowanie wyjazdów integracyjnych i wycieczek
 6. zorganizowanie wolontariatu na rzecz osób niepełnosprawnych w szczególności członków Stowarzyszenia
 7. edukacja osób w zakresie podstaw prawnych dotyczących zatrudnienia
 8. uczestniczenie osób niepełnosprawnych w realizacji projektów np.: „praca bez barier”pomoc w pozyskiwaniu miejsc pracy
 9. pomoc w uzyskaniu dostępu do rehabilitacji i specjalistycznych porad lekarskich
 10. zorganizowanie poradnictwa w zakresie psychologicznym i prawnym
 11. uruchomienie punktu konsultacyjnego
 12. podjecie działań edukacyjnych w zakresie promocji zdrowia, pielęgnacji i rehabilitacji
 13. organizowanie wsparcia finansowego na leczenie, rehabilitacje i usuwanie barier osób niepełnosprawnych

 

ROZDZIAŁ III

CZŁONKOWIE – PRAWA I OBOWIĄZKI

§10

Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenia.

§11

Stowarzyszenie posiada członków:

 • zwyczajnych,
 • wspierających,
 • honorowych.

§12

Członkiem Zwyczajnym Stowarzyszenia może być każda osoba fizyczna, która złoży deklarację członkowską na piśmie

§13

Warunkiem skorzystania z organizowanych imprez, oraz dofinansowań jest uregulowanie bieżącej składki

§14

Członkiem wspierającym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna i prawna deklarująca pomoc finansową lub merytoryczną w realizacji celów Stowarzyszenia

§15

Członkiem wspierającym  staje się po złożeniu pisemnej deklaracji na podstawie uchwały zarządu.

§16

Członkiem honorowym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład w działalność i rozwój Stowarzyszenia.

§17

Członkowie honorowi są przyjmowani przez Walne Zebranie Członków na wniosek 10 członków Stowarzyszenia.

§18

Członkowie zwyczajni mają prawo:

 • biernego i czynnego uczestniczenia w wyborach do władz Stowarzyszenia,
 • korzystania z dorobku, majątku i wszelkich form działalności Stowarzyszenia,
 • udziału w zebraniach, wykładach oraz imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie,
 • zgłaszania wniosków co do działalności Stowarzyszenia.

§19

Członkowie zwyczajni mają obowiązek:

 • brania udziału w działalności Stowarzyszenia i realizacji jego celów,
 • przestrzegania statutu i uchwał władz Stowarzyszenia,
 • regularnego opłacania składek.

 §20

Członkowie wspierający i honorowi nie posiadają biernego oraz czynnego prawa wyborczego, mogą jednak brać udział z głosem doradczym w statutowych władzach Stowarzyszenia, poza tym posiadają takie prawa jak członkowie zwyczajni.

§21

Członkowie honorowi są zwolnieni ze składek członkowskich.

§22

Utrata członkostwa następuje na skutek:

 • pisemnej rezygnacji złożonej na ręce Zarządu,
 • wykluczenia przez Zarząd:
 • z powodu łamania statutu i nieprzestrzegania uchwał władz Stowarzyszenia,
 • z powodu nie płacenia składek za okres roku
 • utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądu,
 • śmierci członka oraz utraty osobowości prawnej przez osoby prawne.

§23

Od uchwały Zarządu w sprawie przyjęcia w poczet członków stowarzyszenia lub pozbawienia członkostwa zainteresowanemu przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania Członków. Uchwała Walnego Zebrania Członków jest ostateczna. 

 

ROZDZIAŁ IV

WŁADZE STOWARZYSZENIA

§24

Władzami Stowarzyszenia są:

 • Walne Zebranie Członków,
 • Zarząd,
 • Komisja Rewizyjna.

§25

Kadencja wszystkich władz wybieralnych Stowarzyszenia trwa cztery lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu  bezwzględną większością głosów

§26

Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy +1 członków uprawnionych do głosowania, chyba że dalsze postanowienia statutu stanowią inaczej.

§27

Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia. W Walnym Zebraniu Członków biorą udział:

 1. z głosem stanowiącym – członkowie zwyczajni,

 2. z głosem doradczym – członkowie wspierający, honorowi oraz zaproszeni goście.

§28

Walne Zebranie Członków może być zwyczajne i nadzwyczajne.

§29

Walne Zebranie Członków zwyczajne jest zwoływane co roku, a sprawozdawczo wyborcze co cztery lata  przez Zarząd Stowarzyszenia. Termin i miejsce obrad Zarząd podaje do wiadomości wszystkich członków co najmniej na 14 dni przed terminem zebrania.

§30

Walne Zebranie Członków nadzwyczajne może się odbyć w każdym czasie. Jest zwoływane przez Zarząd z jego inicjatywy, na wniosek Komisji Rewizyjnej lub pisemny wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia.

§31

Uchwały Walnego Zebrania Członków   Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów w obecności przynajmniej połowy + 1 ogólnej liczby członków

§32

Do kompetencji Walnego Zebrania należą:

 • określenie głównych kierunków działania i rozwoju Stowarzyszenia,
 • uchwalania zmian statutu,
 • wybór i odwoływanie wszystkich władz Stowarzyszenia,
 • udzielanie Zarządowi absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej,
 • rozpatrywanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
 • uchwalanie budżetu,
 • uchwalanie wysokości składek członkowskich oraz wszystkich innych świadczeń na rzecz Stowarzyszenia,
 • podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia członka honorowego,
 • rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Stowarzyszenia,
 • rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez członków Stowarzyszenia lub jego władze,
 • rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu,
 • podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku,
 • podejmowanie uchwał w każdej sprawie wniesionej pod obrady, we wszystkich sprawach nie zastrzeżonych do kompetencji innych władz stowarzyszenia.

§33

Zarząd jest powołany do kierowania całą działalnością Stowarzyszenia zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania Członków, reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz.

§34

Zarząd składa się z 5 do 7 osób. Zarząd wybiera ze swego grona prezesa dwóch wiceprezesów, sekretarza, skarbnika zatwierdzonych przez Walne Zebranie Członków.

§35

Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na dwa miesiące.  Posiedzenia Zarządu zwołuje prezes, lub członek Zarządu.

§36

Do kompetencji Zarządu należą:

 • realizacja celów Stowarzyszenia,
 • wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Członków,
 • sporządzanie planów pracy i budżetu,
 • sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia,
 • podejmowanie uchwał o nabywaniu, zbywaniu lub obciążaniu majątku Stowarzyszenia,
 • reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz,
 • zwoływanie Walnego Zebrania Członków,
 • przyjmowanie i skreślanie członków.

§37

Członkowie Zarządu Stowarzyszenia nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe

§38

Komisja Rewizyjna powoływana jest do sprawowania kontroli nad działalnością Stowarzyszenia.

§39

Komisja Rewizyjna składa się z 3 do 5 osób w tym przewodniczącego, zastępcy oraz sekretarza.

§40

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

 • kontrolowanie działalności Zarządu,
 • składanie wniosków z kontroli na Walnym Zebraniu Członków,
 • prawo wystąpienia z wnioskiem o zwołanie Walnego Zebraniu Członków oraz zebrania Zarządu,
 • składanie wniosków  o absolutorium dla władz Stowarzyszenia,
 • składanie sprawozdań ze swojej działalności na Walnym Zebraniu Członków.
 • mają prawo uczestniczyć w zebraniach Zarządu

§41

Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą:

 • być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
 • być członkami Zarządu Stowarzyszenia, ani pozostawać z nimi w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej.

§42

W razie gdy skład władz Stowarzyszenia ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania kadencji uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze wyborów uzupełniających. W tym trybie można powołać nie więcej niż połowę składu organu wyborów uzupełniających.

 

ROZDZIAŁ V

MAJĄTEK I FUNDUSZE

§43

 

Majątek Stowarzyszenia powstaje:

 1. ze składek członkowskich,
 2. darowizn, spadków, zapisów,
 3. dotacji i subwencji oraz grantów,
 4. dochodów ze zbiórek  i imprez publicznych.

 

§44

Środki pieniężne mogą być przechowywane  na koncie Stowarzyszenia.

 

§45

 

Całość środków uzyskiwanych przez Stowarzyszenie jest przeznaczona wyłącznie na działalność statutową Stowarzyszenia , jak też na pokrycie niezbędnych kosztów tej działalności.

 

§46

 

Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§47

Decyzje w sprawie nabywania, zbywania i obciążania majątku Stowarzyszenia podejmuje Zarząd.

§48

Do zawierania umów, udzielania pełnomocnictwa i składania innych oświadczeń woli w szczególności w sprawach majątkowych wymagane są podpisy dwóch członków Zarządu działających łącznie.

§49

Majątek Stowarzyszenia nie może być:

 • wykorzystywany do udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań w stosunku do członków Stowarzyszenia, członków organów Stowarzyszenia lub
 • pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanej dalej „osobami  bliskimi”
 • przekazywany na rzecz członków Stowarzyszenia członków organów Stowarzyszenia lub pracowników oraz ich bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to nastąpi bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
 • wykorzystywany na rzecz członków Stowarzyszenia, członków organów Stowarzyszenia lub pracowników oraz ich bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Stowarzyszenia.

§50

Zabrania się zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Stowarzyszenia, członkowie organów Stowarzyszenia lub pracownicy oraz ich osoby bliskie, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe   

 

ROZDZIAŁ VI

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§51

Uchwałę w sprawie zmiany statutu oraz uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie Członków kwalifikowaną większością głosów – (2/3), przy obecności co najmniej połowy +1 uprawnionych do głosowania.

§52

Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie Członków określa sposób jego likwidacji oraz przeznaczenie majątku Stowarzyszenia.

§53

W sprawach nie uregulowanych w niniejszym statucie zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo o Stowarzyszeniach.

 

 

eu