logo

30 czerwiec 2022 r. Walne Zebranie Członków

KOMUNIKAT !

Działając na podstawie § 29 Statutu Stowarzyszenia , Zarząd zwołuje  XIII WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW sprawozdawcze w dniu 30 czerwca 2022 roku w pierwszym terminie na godzinę 16.00 oraz w drugim terminie na godzinę 16.30. Walne Zebranie Członków odbędzie się w lokalu świetlicy szkolnej w Szkole Podstawowej Nr 4  przy ulicy Wincentego Pola 9. 

PORZĄDEK OBRAD:

XIII Walnego Zebrania Członków  sprawozdawczego Stowarzyszenia Niepełnosprawnych i Przyjaciół „MAMY NADZIEJĘ”                             w dniu 30 czerwca 2022 roku..

• Otwarcie obrad  XIII  Walnego Zebrania Członków  przez członka Zarządu – przedstawienie  celu Walnego Zebrania.

• Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zebrania.

• Sprawdzenie listy uczestników oraz potwierdzenie prawomocności Walnego Zebrania Sprawozdawczego.

•Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad .

• Sprawozdanie Zarządu z działalności programowej i finansowej  za okres 01.01.2021r. do 31.12.2021r.

• Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej .

   - podjęcie uchwały o udzieleniu Zarządowi absolutorium.             

• Podjęcie uchwał w sprawie:

   - zatwierdzenia sprawozdania finansowego za okres 1.01.2021 r do 31.12.2021 r,  

   -zatwierdzenie sprawozdania merytorycznego.

• Wolne wnioski , dyskusja, głosowanie nad zgłoszonymi wnioskami.

• Zamknięcie obrad  XIII Walnego Zebrania Członków. Sporządzenie protokołu i uchwał z  XIII  Walnego Zebrania Stowarzyszenia Niepełnosprawnych i Przyjaciół „MAMY NADZIEJĘ” oraz podpisanie ich przez osoby upoważnione.

 ZARZĄD STOWARZYSZENIA.

Jasło dnia 02.06.2022 r.

 

 

 

eu