W związku z  obowiązkiem  zamieszczenia w bazie sprawozdań organizacji pożytku publicznego sprawozdania merytorycznego oraz zatwierdzonego sprawozdania finansowego poniżej prezentujemy sprawozdania z działalności  Stowarzyszenia za rok 2020 zamieszczone w internetowej bazie sprawozdań, prowadzonej przez Dyrektora Narodowego Instytutu Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego.

1. Roczne uproszczone sprawozdanie merytoryczne z działalności pożytku publicznego

Spraw. 2020

Spraw.2. 2020

Spraw.3. 2020

Spraw.4. 2020

Spraw.5. 2020

Spraw.6. 2020

Spraw.7. 2020

2. Bilans oraz Rachunek Zysków i Strat

bilans 2020

RZS 2020

3. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego.

Wprowadzenie 20200001

Wprowadzenie 20200002

4. Informacja dodatkowa.

Informacja dod. 20200001

Informacja dod. 20200002