KOMUNIKAT !

Działając na podstawie § 29 Statutu Stowarzyszenia , Zarząd zwołuje  XII WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW sprawozdawczo-wyborcze w dniu 23 lipca 2021 roku w pierwszym terminie na godzinę 16.00 oraz w drugim terminie na godzinę 16.30. Walne Zebranie Członków odbędzie się w lokalu Podkarpackiej Agencji Konsultingowo-Doradczej  Inkubator HELP-DESK przy ulicy Staszica 7 ( I piętro).

PORZĄDEK OBRAD:

XII Walnego Zebrania Członków  sprawozdawczo-wyborczego Stowarzyszenia Niepełnosprawnych i Przyjaciół „MAMY NADZIEJĘ” w dniu 23 lipca 2021 roku.

• Otwarcie obrad  XII  Walnego Zebrania Członków  przez członka Zarządu – przedstawienie proponowanego porządku obrad .

• Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zebrania.

•  Wybór Komisji Skrutacyjnej .

•  Przyjęcie porządku obrad .

• Sprawdzenie listy uczestników oraz potwierdzenie prawomocności Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego.

• Przedstawienie  przez Prezesa Zarządu  sprawozdania z działalności programowej za 4 letnią kadencję oraz sprawozdania  finansowego za okres 01.01.2020r. do 31.12.2020r. 

• Przedstawienie sprawozdania przez Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej .

• Podjęcie uchwał w sprawie:

   - zatwierdzenia sprawozdania finansowego za okres 1.01.2020 r do 31.12.2020 r,  

   - zatwierdzenie sprawozdania merytorycznego za okres 4 letniej kadencji,

   - udzielenie absolutorium ustępującym członkom Zarządu.

• Przedstawienie i przegłosowanie  zmian w statucie Stowarzyszenia.

• Podjęcie uchwały zatwierdzającej zmiany w statucie.

• Podjęcie uchwały o przyjęciu jednolitego tekstu statutu Stowarzyszenia.

• Wybory Zarządu -głosowanie tajne :

     - zgłaszanie kandydatów,

     - ogłoszenie wyników przez Przewodniczącego Komisji Skrutacyjnej.

• Podjęcie uchwały zatwierdzajacej nowy Zarząd.

• Podjęcie uchwały w sprawie powołania Pełnomocnika ds. zawierania umów  między Stowarzyszeniem , a członkami Zarządu.

• Wolne wnioski , dyskusja , głosowanie nad wnioskami.

• Zamknięcie obrad  XII Walnego Zebrania Członków. Sporządzenie protokołu i uchwał z  XII  Walnego Zebrania Stowarzyszenia Niepełnosprawnych i Przyjaciół „MAMY NADZIEJĘ” oraz podpisanie ich przez osoby upoważnione.

 ZARZĄD STOWARZYSZENIA.

Jasło dnia 8 lipca 2021 r.