KOMUNIKAT !

Działając na podstawie § 29 Statutu Stowarzyszenia , Zarząd zwołuje  XI WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW sprawozdawcze w dniu 21 sierpnia 2020 roku w pierwszym terminie na godzinę 16.00 oraz w drugim terminie na godzinę 16.30. Walne Zebranie Członków odbędzie się w lokalu świtlicy szkolnej w Szkole Podstawowej Nr 4  przy ulicy Wincentego Pola 9. 

PORZĄDEK OBRAD:

XI Walnego Zebrania Członków  sprawozdawczego Stowarzyszenia Niepełnosprawnych i Przyjaciół „MAMY NADZIEJĘ” w dniu 21 sierpnia 2020 roku..

• Otwarcie obrad  XI  Walnego Zebrania Członków  przez członka Zarządu – przedstawienie  celu Walnego Zebrania.

• Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zebrania.

• Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad , sprawdzenie prawomocności oraz przypomnienie sposobu głosowania.

• Wybór Komisji Skrutacyjnej .

• Sprawozdanie Zarządu z działalności programowej i finansowej  za okres 01.01.2019r. do 31.12.2019r.

• Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej .

   - podjęcie uchwały o udzieleniu Zarządowi absolutorium.

• Podjęcie uchwał w sprawie:

   - zatwierdzenia sprawozdania finansowego za okres 1.01.2019 r do 31.12.2019 r,  

   -zatwierdzenie sprawozdania merytorycznego.

• Przedstawienie i omówienie Regulaminu członkowskiego Stowarzyszenia Niepełnosprawnych i Przyjaciół "Mamy Nadzieję",

• Podjęcie uchwały w sprawie Regulaminu.

• Wolne wnioski .

• Zamknięcie obrad  XI Walnego Zebrania Członków. Sporządzenie protokołu i uchwał z  XI  Walnego Zebrania Stowarzyszenia Niepełnosprawnych i Przyjaciół „MAMY NADZIEJĘ” oraz podpisanie ich przez osoby upoważnione.

 ZARZĄD STOWARZYSZENIA.

Jasło dnia 7 sierpnia 2020 r.