logo

X Walne Zebranie Członków w dniu 10.05.2019 r.

KOMUNIKAT !

Działając na podstawie § 29 Statutu Stowarzyszenia , Zarząd zwołuje  X WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW sprawozdawcze w dniu 10 maja 2019 roku w pierwszym terminie na godzinę 16.30 oraz w drugim terminie na godzinę 17.00. Walne Zebranie Członków odbędzie się w lokalu przy ulicy Wincentego Pola 3. 

PORZĄDEK OBRAD 

X Walnego Zebrania Członków  sprawozdawczego Stowarzyszenia Niepełnosprawnych i Przyjaciół „MAMY NADZIEJĘ” w dniu 10 maja 2019r.

 

• Otwarcie obrad  X  Walnego Zebrania Członków  przez członka Zarządu – przedstawienie  celu Walnego Zebrania.

• Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zebrania.

• Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad , sprawdzenie prawomocności oraz przypomnienie sposobu głosowania.

• Wybór Komisji Skrutacyjnej .

• Sprawozdanie Zarządu z działalności programowej i finansowej  za okres 01.01.2018r. do 31.12.2018 r.

• Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej .

   - podjęcie uchwały o udzieleniu Zarządowi absolutorium.

• Podjęcie uchwał w sprawie:

   - zatwierdzenia sprawozdania finansowego ,  

   -zatwierdzenie sprawozdania merytorycznego,

.  - przeznaczenia  wyniku finansowego.                           

• Przedstawienie i przegłosowanie  zmian w statucie Stowarzyszenia

• Podjęcie uchwały zatwierdzającej zmiany w statucie.

• Podjęcie uchwały zatwierdzającej jednolity tekst statutu.

• Wolne wnioski .

• Zamknięcie obrad  X Walnego Zebrania Członków. Sporządzenie protokołu i uchwał z  X  Walnego Zebrania Stowarzyszenia Niepełnosprawnych i Przyjaciół „MAMY NADZIEJĘ” oraz podpisanie ich przez osoby upoważnione.

 ZARZĄD STOWARZYSZENIA.

Jasło ,dnia 26.04.2019 r.

eu