KOMUNIKAT !

Działając na podstawie § 30 Statutu Stowarzyszenia , Zarząd zwołuje  IX WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW WYBORCZE w dniu 20 lipca 2018 roku w pierwszym terminie na godzinę 17.00  oraz w drugim terminie na godzinę 17.15. Walne Zebranie Członków odbędzie się w lokalu przy ulicy Wincentego Pola 3. 

PORZĄDEK OBRAD 

IX Walnego Zebrania Członków Wyborczego Stowarzyszenia Niepełnosprawnych i Przyjaciół „MAMY NADZIEJĘ” w dniu 20 lipca 2018r.

• Otwarcie obrad IX Walnego Zebrania Wyborczego przez członka Zarządu – przedstawienie  celu Walnego Zebrania.

• Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zebrania.

• Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad , sprawdzenie prawomocności oraz przypomnienie sposobu głosowania.

• Wybór Komisji Skrutacyjnej .

• Podjęcie uchwał w sprawie rezygnacji Wiceprezesa Zarządu.

• Wybór uzupełniający członka Zarządu.

• Podjęcie uchwały zatwierdzającej wybór i powierzenie funkcji Wiceprezesa Zarządu.

• Wolne wnioski .

• Zamknięcie obrad  IX Walnego Zebrania. Sporządzenie protokołu i uchwał z IX Walnego Zebrania Stowarzyszenia Niepełnosprawnych i Przyjaciół „MAMY NADZIEJĘ” oraz podpisanie ich przez osoby upoważnione.

 ZARZĄD STOWARZYSZENIA.
Jasło dnia 6 lipca 2018 r.