VIII WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW w dniu 25.05. 2018 r.

KOMUNIKAT !

Działając na podstawie § 29 Statutu Stowarzyszenia , Zarząd zwołuje  VIII WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW sprawozdawcze w dniu 25 maja 2018 roku w pierwszym terminie na godzinę 1630  oraz w drugim terminie na godzinę 1645. Walne Zebranie Członków odbędzie się w lokalu przy ulicy Wincentego Pola 3. 

PORZĄDEK OBRAD 

VIII Walnego Zebrania Członków  sprawozdawczego Stowarzyszenia Niepełnosprawnych i Przyjaciół „MAMY NADZIEJĘ” w dniu 25 maja 2018r.

• Otwarcie obrad VIII Walnego Zebrania Członków  przez członka Zarządu – przedstawienie  celu Walnego Zebrania.

• Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zebrania.

• Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad , sprawdzenie prawomocności oraz przypomnienie sposobu głosowania.

• Wybór Komisji Skrutacyjnej .

• Sprawozdanie Zarządu z działalności programowej i finansowej  za okres 01.01.2017 r. do 31.12.2017 roku.

• Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej .

   - podjęcie uchwały o udzieleniu Zarządowi absolutorium.

• Podjęcie uchwał w sprawie:

   - zatwierdzenia sprawozdania finansowego ,  

   -zatwierdzenie sprawozdania merytorycznego,

.  - przeznaczenia  wyniku finansowego.                           

• Uchylenie terści uchwały  z dnia 20.10.2017 dotyczącej wprowadzenia odpłatnej działalności Stowarzyszenia .

• Przedstawienie i przegłosowanie  zmian w statucie Stowarzyszenia

• Podjęcie uchwały zatwierdzającej zmiany w statucie.

•Podjęcie uchwały dotyczącej regulaminu wydatkowania środków pozyskanych z 1 %.

• Wolne wnioski ,dyskusja nad sprawami zgłoszonymi przez uczestników  Walnego Zebrania Członków.

• Zamknięcie obrad  VIII Walnego Zebrania Członków. Sporządzenie protokołu i uchwał z VIII Walnego Zebrania Stowarzyszenia Niepełnosprawnych i Przyjaciół „MAMY NADZIEJĘ” oraz podpisanie ich przez osoby upoważnione.

 ZARZĄD STOWARZYSZENIA.