VII WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW w dniu 20.10. 2017 r.

KOMUNIKAT !

Działając na podstawie § 30 Statutu Stowarzyszenia , Zarząd zwołuje  VII WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW nadzwyczajne w dniu 20 października 2017 roku w pierwszym terminie na godzinę 1630  oraz w drugim terminie na godzinę 1645. Walne Zebranie Członków odbędzie się w lokalu przy ulicy Wincentego Pola 3. 

PORZĄDEK OBRAD 

VII Walnego Zebrania Członków nadzwyczajnego  Stowarzyszenia Niepełnosprawnych i Przyjaciół „MAMY NADZIEJĘ” w dniu 20 października 2017r.

• Otwarcie obrad VII Walnego Zebrania Członków  przez członka Zarządu – przedstawienie  celu Walnego Zebrania.

• Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zebrania.

• Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad , sprawdzenie prawomocności oraz przypomnienie sposobu głosowania.

• Wybór Komisji Skrutacyjnej .

• Przedstawienie i przegłosowanie  zmian w statucie Stowarzyszenia.

• Podjęcie uchwały zatwierdzającej zmiany w statucie.

• Podjęcie uchwały o przyjęciu jednolitego tekstu statutu Stowarzyszenia.

• Wolne wnioski ,dyskusja nad sprawami zgłoszonymi przez uczestników  Walnego Zebrania Członków.

• Zamknięcie obrad  VII Walnego Zebrania Członków. Sporządzenie protokołu i uchwał z VII Walnego Zebrania Stowarzyszenia Niepełnosprawnych i Przyjaciół „MAMY NADZIEJĘ” oraz podpisanie ich przez osoby upoważnione.

 ZARZĄD STOWARZYSZENIA.

Jasło dnia 4 października 2017 r.