VI WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW 26.05. 2017 r.

KOMUNIKAT !

Działając na podstawie § 29 Statutu Stowarzyszenia , Zarząd zwołuje  VI WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW SRAWOZDAWCZE w dniu 26 maja 2017 roku w pierwszym terminie na godzinę 1630  oraz w drugim terminie na godzinę 1645. Walne Zebranie Członków odbędzie się w lokalu przy ulicy Wincentego Pola 3. 

PORZĄDEK OBRAD 

VI Walnego Zebrania Członków Sprawozdawczego Stowarzyszenia Niepełnosprawnych i Przyjaciół „MAMY NADZIEJĘ” w dniu 26 maja 2017r.

• Otwarcie obrad VI Walnego Zebrania Członków Srawozdawczego przez członka Zarządu – przedstawienie  celu Walnego Zebrania.

• Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zebrania.

• Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad , sprawdzenie prawomocności oraz przypomnienie sposobu głosowania.

• Wybór Komisji Skrutacyjnej .

• Sprawozdanie Zarządu z działalności programowej i finansowej  za okres 01.01.2016 r. do 31.12.2016 roku.

• Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej .

   - podjęcie uchwały o udzieleniu Zarządowi absolutorium.

• Podjęcie uchwał w sprawie:

   - zatwierdzenia sprawozdania finansowego ,  

   -zatwierdzenie sprawozdania merytorycznego,

.  - przeznaczenia dodatniego  wyniku finansowego.                                                                                                  

• Wolne wnioski ,dyskusja nad sprawami zgłoszonymi przez uczestników  Walnego Zebrania Członków.

• Zamknięcie obrad  VI Walnego Zebrania Członków. Sporządzenie protokołu i uchwał z VI Walnego Zebrania Stowarzyszenia Niepełnosprawnych i Przyjaciół „MAMY NADZIEJĘ” oraz podpisanie ich przez osoby upoważnione.

 ZARZĄD STOWARZYSZENIA.
Jasło dnia 12 maja 2017 r.