logo

Szkolenia - staże dla osób z niepełnosprawnością..

INFORMACJA  :  Szkolenia , staże dla osób z niepełnosprawnością .
Witam Państwa 
W związku z zakwalifikowaniem się naszego projektu w drodze konkursu w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Rzeszowie zwracam się do Państwa instytucji z prośbą o pomoc w dotarciu do osób które spełniają kryteria kwalifikujące je do udziału w projekcie.
Szkolenia rozpoczynamy od kwietnia 2017, po odbytych szkoleniach i pozytywnym zdaniu egzaminu zapewniamy płatny staż oraz dla części osób zatrudnienie. W trakcie szkoleń zapewniamy wyżywienie, zwrot za dojazdy oraz stypendium dla uczestników za udział w szkoleniu. Szczegółowe informacje pod numerem 733 455 600


Cel projektu: Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych (50 osób) oraz poszukujących pracy nie posiadających zatrudnienia (20 osób) w wieku powyżej 29 roku życia z terenu woj. podkarpackiego poprzez wyposażenie ich w nowe kompetencje i kwalifikacje zawodowe dzięki objęciu ich wsparciem szkol.-dor., IPD, stażami oraz pośrednictwem pracy do końca II 2018r.

W celu osiągnięcia celu, uczestników projektu planuje objąć się wsparciem w postaci IPD (5h/osoba), poradnictwa zawodowego (4h/osoba), szkoleń zawodowych (w zależności od ustaleń IPD:

I MODUŁ: CAD/CAM + E-marketing (2 grupy x 10os),

II MODUŁ: HDS + kat. C+ kwalifikacja wstępna + burty samowyładowcze (2 grupy x 10os),

III MODUŁ: Suwnice + wózek widłowy + magazynier (2grupy x 10 os),

IV MODUŁ: Szkolenia według potrzeb (śr. 100h szkol. dopasowane do potrzeb UP, 1 gr 10 os.),

staży (przeznaczone wszystkich, 4 m-czne staże zawodowe.) oraz pośrednictwu pracy (16h/osoba).

Dzięki działaniom projektowym część osób podejmie zatrudnienie (założona efektywność zatrudnieniowa uczestników – pkt 3.2) Mając na uwadze pilne potrzeby zarówno K i M, zakłada się objęcie wsparciem 20 Kobiet w tym 10 Kobiet niepełnosprawnych oraz 40 niepełnosprawnych mężczyzn. Przewidziane w proj. wsparcie stanowi z jednej strony odp. na oczekiwania osób bezrobotnych/poszukujących pracy dotyczących form wsparcia cieszących się największym zainteresowanych., z drugiej natomiast stanowi kompleksową i profesjonalną pomoc szkol-doradczą, mającą na celu skuteczna poprawę ich sytuacji na rynku pracy. Zakłada się, iż dzięki zaplanowanym działaniom, UP w trakcie doradztwa nabędą pełny obraz własnej ścieżki zawodowej, staże zawodowe wyposażą w umiejętności praktyczne dot. rynku pracy, zachowań i postaw niezbędnych w funkcjonowaniu w przedsiębiorstwie. Szkolenia zawodowe natomiast – dobrana została pod kątem skutecznego znalezienia zatrudnienia, dziedziny szkoleń dopasowane do aktualnych potrzeb lokalnych pracodawców różnych branż i sektorów, poświadczone cieszącymi się uznaniem certyfikatów - przeprowadzono analizę dot. zapotrzebowania na konkretne umiejętności (badania własne - klienci, partnerzy, współpracownicy instytucjonalni oraz prywatni Wnioskodawcy oraz Partnerów). Cel projektu oraz zadania zaplanowane do jego realizacji

Grupy objęte wsparciem – osoby w wieku powyżej 29 roku życia, będące:

- os. bezrobotnymi (50 os), w tym 20 kobiet oraz 30 osób niepełnosprawnych (20M + 10K)

- os. poszukującymi pracy nie posiadającymi zatrudnienia (20 os), w tym 20 osób niepełnosprawnych (20M)

Kryteria rekrutacji:

- os bezrobotne/poszukujące pracy (nie posiadające zatrudnienia) (zaśw. z właściwego PUP/oświadczenie), w tym z niepełnosprawnością (orzeczenie o

posiadanej niepełnosprawności)

- zamieszkanie na ter. WP (oświadczenie)

-wiek: pow. 29 r. ż. - (ośw.)

Kryteria uzupełniające:

-dośw. zawodowe (ośw:, brak - 3 pkt, poniżej 2 lat - 2 pkt, 2-5 lat - 1 pkt; pow. 5 lat - 0pkt.)

-premiowane os. w trudnej sytuacji materialnej (dochody: poniżej 500zł/os -2pkt, 501-1000zł/os - 1pkt, powyżej 1000zł/os-0pkt, oświadczenie)

-premiowane os. najbardziej oddalonych od rynku pracy (pozostawanie bez zatrudnienia: pow. 24 m-cy: 3pkt, 12-24 m-ce: 2pkt, poniżej 12 m-cy: 1pkt -

oświadczenie)

Ps. Jeśli chodzi o I MODUŁ to praktycznie mamy już komplet.

Natomiast IV MODUŁ czyli szkolenie wg. potrzeb zostanie zrealizowany w przeanalizowaniu bieżących potrzeb rynku pracy w trakcie trwania projektu.

 

 Z góry dziękuję za pomoc w realizacji projektu.

Pozdrawiam

Piotr Majewski

Projekt „NASZE KWALIFIKACJE” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowany  przez HDA - Centrum Szkolenia, Doradztwa Finansowego i Biznesu Hubert Durlik .  Rekrutacja do projektu prowadzona będzie w biurze projektu, ul. Przemysłowa 5/26, 35-105 Rzeszów .

eu