KOMUNIKAT !

Działając na podstawie § 29 Statutu Stowarzyszenia , Zarząd zwołuje  V WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW WYBORCZE w dniu 9 grudnia 2016 roku w pierwszym terminie na godzinę 1700  oraz w drugim terminie na godzinę 1715. Walne Zebranie Członków odbędzie się w lokalu przy ulicy Wincentego Pola 3. 

PORZĄDEK OBRAD 

V Walnego Zebrania Członków Wyborczego Stowarzyszenia Niepełnosprawnych i Przyjaciół „MAMY NADZIEJĘ” w dniu 9.12.2016 r.

• Otwarcie obrad V Walnego Zebrania Wyborczego przez członka Zarządu – przedstawienie  celu Walnego Zebrania.

• Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zebrania.

• Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad , sprawdzenie prawomocności oraz przypomnienie sposobu głosowania.

• Wybór Komisji Skrutacyjnej .

• Sprawozdanie Zarządu z działalności programowej  za okres 04.12.2012 r. do 04.12.2016 roku.

• Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej.

• Podjęcie uchwał w sprawie:

   -sprawozdania merytorycznego ,  

   -udzielenia absolutorium Zarządowi.                                                                                                      

• Przedstawienie i przegłosowanie  zmian w statucie Stowarzyszenia.

• Podjęcie uchwały zatwierdzającej zmiany w statucie.

• Podjęcie uchwały o przyjęciu jednolitego tekstu statutu Stowarzyszenia.

• Wybór członków Komisji Rewizyjnej. 

• Podjęcie uchwały zatwierdzającej Komisję Rewizyjną.

• Wybór członków Zarządu.

• Podjęcie uchwały zatwierdzającej nowy Zarząd.

• Podjęcie uchwały dotyczącej złożenia wniosku o  uzyskanie statusu Organizacji Pożytku Publicznego.

• Wolne wnioski ,dyskusja nad sprawami zgłoszonymi przez uczestników  Walnego Zebrania.

• Zamknięcie obrad  V Walnego Zebrania. Sporządzenie protokołu i uchwał z IV Walnego Zebrania Stowarzyszenia Niepełnosprawnych i Przyjaciół „MAMY NADZIEJĘ” oraz podpisanie ich przez osoby upoważnione.

 ZARZĄD STOWARZYSZENIA.
Jasło dnia 25 listpada 2016 r.