KOMUNIKAT !

Działając na podstawie § 29 Statutu Stowarzyszenia , Zarząd zwołuje  IV WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW w dniu 20 maja 2016 roku w pierwszym terminie na godzinę 1700  oraz w drugim terminie na godzinę 1730 .. Walne Zebranie Członków odbędzie się w lokalu przy ulicy Wincentego Pola 3. 

PORZĄDEK OBRAD :

PORZĄDEK OBRAD  IV Walnego Zebrania Sprawozdawczego

Stowarzyszenia Niepełnosprawnych i Przyjaciół „MAMY NADZIEJĘ” w dniu 20.05.2016 r.

1.Otwarcie obrad IV Walnego Zebrania Sprawozdawczego przez Członka Zarządu –stwierdzenie prawomocności i przedstawienie porządku obrad Walnego Zebrania.

2.Przyjęcie porządku obrad.

3.Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zebrania.

4.Wybór Komisji Skrutacyjnej oraz Komisji Wnioskującej.

5.Sprawozdanie Zarządu z działalności programowej i finansowej za okres 01.01.2015  do 31.12.2015 roku.

6.Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej.

7.Podjęcie uchwał w sprawie: 

   -sprawozdania finansowego ,        

   -przeznaczenia dodatniego wyniku finansowego

   -sprawozdania merytorycznego ,                                                                                                                                                                                                         

8. Przedstawienie projektu programu działań do realizacji 2016 r. 

9. Wolne wnioski ,dyskusja nad sprawami zgłoszonymi przez uczestników  Walnego Zebrania.

10. Zamknięcie obrad  IV Walnego Zebrania.

11.Sporządzenie protokołu i uchwał z IV Walnego Zebrania Sprawozdawczego Stowarzyszenia Niepełnosprawnych i Przyjaciół „MAMY NADZIEJĘ” oraz podpisanie ich przez osoby upoważnione.

 

 ZARZĄD STOWARZYSZENIA.

 

Jasło dnia 02.05.2016 r.