KOMUNIKAT:  

Zarząd Stowarzyszenia Niepełnosprawnych i Przyjaciół "MAMY NADZIEJĘ" w Jaśle z siedzibą przy ulicy Pigonia 14 zwołuje w dniu 27.03.2015 r. o godzinie 1700 III Walne Zebranie Sprawozdawcze .  Walne Zebranie Sprawozdawcze odbędzie się w biurze CIW w Jaśle przy ul. PCK 2, /budynek Galeria Panorama/. W przypadku braku kworum wyznacza sie drugi termin na godzinę 1730 .

 

Porządek obrad

III Walnego Zebrania Sprawozdawczego

Stowarzyszenia Niepełnosprawnych i Przyjaciół „MAMY NADZIEJĘ”

w dniu 27.03.2015 r.

 

 1. Otwarcie obrad III Walnego Zebrania Sprawozdawczego przez Członka Zarządu –przedstawienie celu Walnego Zebrania.
 2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zebrania.
 3. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad ,sprawdzenie prawomocności oraz  przypomnienie sposobu głosowania.
 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej oraz Komisji Wnioskującej.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia uproszczonych zasad sporządzania sprawozdań finansowych przewidzianych dla jednostek mikro.
 6. Sprawozdanie Zarządu z działalności programowej i finansowej za okres 01.01.2014  do 31.12.2014 roku.
 7. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej.
 8. Podjęcie uchwał w sprawie  : a- sprawozdania finansowego , b- sprawozdania merytorycznego ,        c -przeznaczenia dodatniego wyniku finansowego.                                                                               
 9. Wolne wnioski ,dyskusja nad sprawami zgłoszonymi przez uczestników Walnego Zebrania.
 10. Zamknięcie obrad .
 11. Sporządzenie protokołu i uchwał z III Walnego Zebrania Sprawozdawczego Stowarzyszenia Niepełnosprawnych i Przyjaciół „MAMY NADZIEJĘ” oraz podpisanie ich przez osoby upoważnione.