logo

02.02.2016 r.odebrano nominacj do Powiatowej Społecznej Rady d/s Osób Niepełnosprawnych

MR IIPowiatowa Społeczna Rada ds. Osób Niepełnosprawnych została powołana Zarządzeniem Nr 65/2015 Starosty Jasielskiego z dnia 22 grudnia 2015 roku i działana podstawie art. 44 b i art. 44 c ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721) oraz rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2003 r. w sprawie organizacji oraz trybu działania wojewódzkich i powiatowych społecznych rad do spraw osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 62, poz. 560).

Powołana przy Staroście Jasielskim Powiatowa Rada ds. Osób Niepełnosprawnych pełni funkcję organu opiniodawczo-doradczego.

Do zakresu działania Rady należy:

- inspirowanie przedsięwzięć zmierzających do integracji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych oraz realizacji praw osób niepełnosprawnych,

- opiniowanie projektów powiatowych programów dotyczących działań na rzecz osób niepełnosprawnych,

- ocena realizacji programów,

- opiniowanie projektów uchwał i programów przyjmowanych przez radę powiatu pod kątem ich skutków dla osób niepełnosprawnych.

Struktura Rady przedstawia się następująco:

Pan Marek Biernacki - PRZEWODNICZĄCY, 
Pani Bożena Rówińska - WICEPRZEWODNICZĄCA, 

 Pan Kazimierz Sanokowski - SEKRETARZ,

 Pan Ryszard Dzik - CZŁONEK,

 Pani Marta Rączka - CZŁONEK

więcej informacji na stronie PCPR Jasło .

eu